Joomla 3.2 Templates by FatCow Complaints

PSI

Category: Situatii de urgenta Last Updated on Sunday, 01 December 2013

psi1Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei sunt (conform art. 17 din OMAI 163/2006):

   a) dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;

   b) instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;

   c) dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

   d) dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;

   e) dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori contract/convenţie cu un alt serviciu privat pentru situaţii de urgenţă;

   f) dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;

   g) reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;

   h) convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile/antrepriză;

   i) dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii;

   j) măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

          psi2Documentele şi evidenţele specifice apărării împotriva incendiilor ale operatorilor economici/instituţiilor (conform art. 18 din OMAI 163/2006) rebuie să cuprindă cel puţin:

   a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ-teritoriale, în partea ce revine operatorului economic/instituţiei;

   b) fişa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fişa obiectivului se trimite la inspectoratul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă;

   c) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;

   d) documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;

   e) avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

   f) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate;

   g) registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;

   h) registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;

   i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de performanţă;

   j) lista operatorilor economici/instituţiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/convenţii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului;

   k) planurile de protecţie împotriva incendiilor;

   l) evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;

   m) evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;

   n) rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;

   o) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;

   p) lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;

   q) grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;

   r) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente;

  s) programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.

Hits: 2989

Address: Str. Vatra Dornei nr. 48, Pantelimon , jud. Ilfov.

     J23/2634/2016        CUI 15189979 

Fax: (031) 416 7830/ (021) 241 6307

Mobile: 0744 486 611/ 0725 095 043/ 0720 665 753/ 0725 835 440
office@medicinamuncii-igiena-protectiamuncii.ro